Оператор на компютър

Счетоводство и данъчно облагане - код 482

Професия Оператор на компютър - код 482030
Специалност Текстообработване - код 4820301
Срок на обучение 10 седмици
Организационна форма квалификационен курс
Общ брой часове 300 учебни часа
Брой часове по теория 120 учебни часа
Брой часове по практика 180 учебни часа
Форма на обучение дневна, вечерна
Минимално входящо образователно ниво Начален етап на основното образование или успешно завърпен курс по ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение по професията “Оператор на компютър”-  специалност “Текстообработване”, обучаваният трябва:

Да знае:

 • здравословните и безопасни условия на труд при работа с компютър;
 • строежа на типична компютърна система интерфейса на приложни програми на Windows;
 • възможностите на типични приложения за въвеждане и обработка на текст;
 • възможностите за изпращане на файлове по електронен път;
 • изискванията за оформяне на материали, съобразно кореспондентските и административните правила;
 • офисните административни процедури;
 • съществуващите икономически отношения, процеси и явления;

Да може:

 • да организира и поддържа работното си място при работа с компютър;
 • да се ориентира в наличната операционна система като овладее основните механизми за взаимодействие с операционната система и извършва действия с папки и файлове;
 • да въвежда, редактира и форматира текст с текстообработваща програма; да вмъква графични обекти и таблици в документа; да го оформя за печат и работи с програми за проверка на правописа и сричкопренасяне;
 • да въвежда, редактира и форматира данни в електронни таблици; да работи с формули и функции; да анализира данните и да отпечатва ел. таблици;
 • да работи с клиентски програми за електронна поща;
 • да изпълнява административни дейности, свързани с обработката на информацията, писмени комуникации, работа с компютърна техника, отчетност и контрол

 

Възможности за професионална реализация

     Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията "Оператор на компютър" могат да заемат длъжности, които съответстват на широка гама от професии в Националната класификация на професиите (утвърдена със заповед № 54 от 26.03.1996 г. на министъра на труда и социалните грижи), предимно в класовете "4. Помощен персонал" и "8. Оператори на машини, съоръжения и транспортни средства":
 

 • Помощен персонал, регистриращ текст и данни;
 • Оператори на текстопредаващи машини;
 • Оператори на компютри;

 

 

2012 © ЦПО "Интелект" — Всички права запазени.

сподели: