Графичен дизайнер

Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти - код 213

Професия Графичен дизайнер - код 213070
Специалност Графичен дизайнер - код 2130701
Срок на обучение 121 дни по 6 часа дневно теория и учебна практика;
30 дни по 8 часа дневно производствена практика;
Организационна форма квалификационен курс
Общ брой часове 962 учебни часа
Брой часове по теория 313 учебни часа
Брой часове по практика 649 учебни часа
Форма на обучение дневна, вечерна
   

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение по професията “Графичен дизайнер”-  специалност “Графичен дизайнер”, обучаваният трябва:

Да знае:

 • основните правила за работа с компютърна техника
 • основните характеристики на ползваната компютърна техника и програмните продукти
 • технологичната последователност на различните видове операции при работата с приложни програмни продукти
 • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства при работа с компютър
 • същността и видовете електронна графика;
 • основните принципи на уеб – дизайна и предпечатната подготовка.

Да може:

 • да организира правилно работата си с компютъра на работното място
 • да създава, редактира, запазва и отпечатва текстове и таблици, като спазва технологичната последователност на извършване на различните видове операции с компютъра според спецификата на ползваното приложение
 • да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания
 • да прилага начините за безопасна работа с компютърните системи и мрежи;
 • да прилага усвоените теоретични знания за функционирането на компютърните системи, периферните устройства и компютърните мрежи в конкретни условия;
 • да използва възможностите на текстообработващи програми, електронни таблици за решаване на конкретни задачи;
 • да използва програмните продукти за създаване на компютърна графика, предпечатна подготовка и уеб-дизайн;
 • да използва услугите, които предоставя интернет във всички области на съвременния бизнес
 • да извършва писмена и устна комуникация на чужд език

 

Възможности за професионална реализация

    След завършване на специалността „Графичен дизайн", курсистите  ще могат да се реализират на трудовия пазар като графични дизайнери в сферата на рекламата и издателската дейност, както и в много други предприятия, чието производство задължително изисква графичен дизайн на крайните продукти, от който в голяма степен зависи успешната им реализация на пазара.

 

 

2012 © ЦПО "Интелект" — Всички права запазени.

сподели: