Оперативен счетоводител

Счетоводство и данъчно облагане - код 344

Професия Оперативен счетоводител - код 344030
Специалност Оперативен счетоводител - код 3440301
Срок на обучение 142 дни по 6 часа дневно теория и учебна практика;
15 дни по 8 часа дневно производствена практика.
Организационна форма квалификационен курс
Общ брой часове 972 учебни часа
Брой часове по теория 477 учебни часа
Брой часове по практика 525 учебни часа
Форма на обучение дневна, вечерна
Минимално входящо образователно ниво Завершено средно образование

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение по професията “Оперативен счетоводител”-  специалност “Оперативно счетоводство”, обучаваният трябва:

Да знае:

 

 • Основните правила за безопасна работа с оборудването и офис -техниката на работното място;
 • Стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и факторите, които ги пораждат;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, и договорните отношения между работодател и работник;
 • Нормативните документи при изпълнение на задълженията и основните принципи за оптимално разпределение на работното време;
 • Основните икономически и счетоводни понятия;
 • Спецификата на отчитане имуществото на фирмата (активи и пасиви);
 • Спецификата на балансовото обобщаване и счетоводните сметки;
 • Спецификата на инвентаризацията, калкулирането, отчитането на капитала (собствен и привлечен);
 • Спецификата на разчетите, финансовите и други разходи;
 • Видовете инвестиции и финансиране;
 • Технологията и механизмите за осъществяване на стопанските операции по специалността;
 • Нормативните и основните счетоводни документи, организацията, функциите и особеностите на счетоводството на предприятието;
 • Правилата за водене, обработка, сортиране, класиране и съхранение на счетоводната документация;

Да може:

 • Да спазва и прилага нормативните документи при изпълнение на задълженията;
 • Да прилага усвоените теоретични знания в конкретни условия, като използва съвременните информационни системи в предприятието;
 • Да анализира стопанските операции и съобразно тях извършва необходимите действия;
 • Да прилага знанията за обобщаване и анализ на счетоводната информация и изготвя финансово-счетоводни справки, годишни и статистически отчети, извлечения, доклади;
 • Правилно да прилага и отчита счетоводните способи;
 • Да отчита счетоводно движението на материалните запаси и паричните средства, движимите ценности, движението на разходите и приходите;
 • Да приключва сметките за формиране на финансовия резултат;
 • Да работи с програмен продукт за автоматизация на счетоводната дейност;
 • Да спазва технологичната последователност при извършване на счетоводните операции;
 • Да прилага правилата за водене, обработка, сортиране, класиране и съхранение на счетоводната документация, да разграничава и попълва стандартизирани и унифицирани документи;
 • Да прилага принципите на фирмената култура и лоялност към фирмата;
 • Да взима бързо решения, да бъде концентриран, отговорен и самостоятелен;
 • Да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания

 

Възможности за професионална реализация

     Счетоводителят се реализира във всички държавни, общински, кооперативни и частни предприятия, банки, финансови институции, застрахователни и презастрахователни дружества, финансово-счетоводни къщи и др.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Счетоводител" имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификацияна професиите.

 
- Приложни финансово-счетоводни специалисти
- Помощен персонал, обработващ финансово-счетоводна информация.

 

2012 © ЦПО "Интелект" — Всички права запазени.

сподели: