Безплатен курс 2

Одобрен за доставчик на обучение финансирано от Европейския съюз

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) 

 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

  • Програмата за обучение има за цел да подпомогне овладяване на средно ниво на общи дигитални компетенции, включващи знания, умения и нагласи за използването на дигитални технологии и приложението им в различни предметни области. Темите и очакваните резултати, заложени в програмата за обучение съответстват на поставените цели за нива 3-4 на Европейската рамка за дигитална компетентност  (DigComp 2.1). 
  • Учебното съдържание за средно ниво на общи дигитални умения е разпределено в 5 модула, съответстващи на всяка от петте области на компетентност в Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1. Всеки от модулите съдържа толкова учебни единици (теми) и със същите имена, колкото и каквито са конкретните компетентности в съответната област на компетентност на DigComp 2.1, разглеждана в дадения модул.

1. Грамотност, свързана с информация и данни 2. Комуникация и сътрудничество 3. Създаване на дигитално съдържание 4. Безопасност 5. Решаване на проблеми

Общият брой часове за обучение за средно ниво на общи дигитални умения е 45 учебни часа.

Обучението е финансирано от Европейския съюз и е напълно безплатно.

  • От 21 декември Агенцията по заетостта започва да приема заявленияза предоставяне на електронни ваучери за безплатни обучения на работещи и безработни за придобиване на ключови компетентности – базово и средно равнище на дигитални умения.
  • Това ще става единствено чрез подаване на електронно заявление за участие през сайта на Агенция по заетостта www.az.government.bg. Всеки ще може да избере вида на обучението и доставчика, който го предоставя, както и дали ще учи онлайн или присъствено. Вижте видеото за кандидатстване на адрес:

          https://prezi.com/view/j8o5nu5by5cPo8HBimwD/

  • Успешно положилите изпит се удостоверяват със сертификат за придобито ниво на ключова компетентност    „ Цифрова компетентност“ издаван от Единния сертификационен център, утвърден от министъра на труда и социалната политика.

2012 © ЦПО "Интелект" — Всички права запазени.

сподели: