Безплатен курс 1

Одобрен за доставчик на обучение финансирано от Европейския съюз

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ  (НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1) 

 

И ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОДУЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНИ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

  • Програмата за обучение има за цел да подпомогне овладяване на базови знания, умения и нагласи за използването на дигитални технологии и изграждането на базови дигитални компетентности и приложението им в различни предметни области. Темите и очакваните резултати, заложени в програмата за обучение, съответстват на поставените цели за нива 1-2 на Европейската рамка за дигитална компетентност (DigComp 2.1). Учебното съдържание за базово ниво на общи дигитални умения е разпределено в 5 модула, съответстващи на всяка от петте области на компетентност в Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1. Всеки от модулите съдържа толкова учебни единици (теми) и със същите имена, колкото и каквито са конкретните компетентности в съответната област на компетентност от DigCom 2.1, разглеждана в дадения модул.

Грамотност, свързана с информация и данни 2. Комуникация и сътрудничество 3. Създаване на дигитално съдържание 4. Безопасност 5. Решаване на проблеми

  • Общият брой часове за обучение за базово ниво на общи дигитални умения е 45 учебни часа.
  • Програмата за обучение е допълнена с модул за обучение за публични дигитални услуги, който има за цел да подпомогне обучаемите да се запознаят и да могат да използват основни публични дигитални услуги в Република България. Учебното съдържание в допълнителния модул е насочено към изграждане на основни умения за използване на дигитални услуги, предоставени от публичните институции.
  • Общият брой часове за обучение за публични дигитални услуги е 10 учебни часа.
  • Обучението е финансирано от Европейския съюз и е напълно безплатно.
  • От 21 декември Агенцията по заетостта започва да приема заявления за предоставяне на електронни ваучери за безплатни обучения на работещи и безработни за придобиване на ключови компетентности – базово и средно равнище на дигитални умения.
  • Това ще става единствено чрез подаване на електронно заявление за участие през сайта на Агенция по заетостта www.az.government.bg. Всеки ще може да избере вида на обучението и доставчика, който го предоставя, както и дали ще учи онлайн или присъствено. Вижте видеото за кандидатстване на адрес:

          https://prezi.com/view/j8o5nu5by5cPo8HBimwD/

  • Успешно положилите изпит се удостоверяват със сертификат за придобито ниво на ключова компетентност  „ Цифрова компетентност“ издаван от Единния сертификационен център, утвърден от министъра на труда и социалната политика.

2012 © ЦПО "Интелект" — Всички права запазени.

сподели: